TER BORCH – Het ontwerp-bestemmingsplan Ter Borch Rietwijk Noord heeft afgelopen voorjaar 6

weken ter inzage gelegen. Dat heeft drie zienswijzen opgeleverd. Het bestemmingsplan moet de realisatie van een nieuw stedenbouwkundig plan mogelijk maken dat de gemeente medio vorig jaar heeft gepresenteerd. Het bestemmingsplan heeft een flexibel karakter en kan daarmee inspelen op gewijzigde marktomstandigheden. Het nieuwe stedenbouwkundige plan houdt meer rekening met de grondslag in het gebied. Ook wordt de in het gebied aanwezige aardgastransportleiding beter ingepast. Twee omwonenden zijn het niet eens met het gewijzigde plan. Zij verwachten bijvoorbeeld

verlies van uitzicht en privacy, geluidshinder, (plan)schade en maken zich zorgen

over de ecologische waarden van het nieuwe plan. Ook vinden zij de bouwregels te

ruim. Daarnaast heeft de Gasunie om enkele wijzigingen in het plan gevraagd.

De zienswijzen zijn verwerkt in een zienswijzennotitie en van een reactie voorzien.

Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast:

De bouwhoogte van bepaalde bouwwerken is verlaagd en het aantal te bouwen woningen

per hectare is teruggebracht. Met deze wijzigingen wordt enigszins tegemoet gekomen

aan de bezwaren van de twee omwonenden. Daarnaast is de regeling van de in

het plan aanwezige gasleiding gewijzigd. B&W stelt de gemeenteraad voor om het aangepaste bestemmingsplan vast te stellen. Het voorstel wordt op 24 september 2013 in de gemeenteraad behandeld.