REGIO –De Krant van Tynaarlo is benieuwd hoe de landelijke politiek zich verhoudt tot de lokale politiek in verband met de landelijke verkiezingen en vroeg een aantal raadsleden van gemeente Tynaarlo zich hierover uit te spreken. Omdat het niet ‘live’ kon dit jaar, hebben de deelnemers  via mail met elkaar gedebatteerd over de landeljke standpunten van hun partij en hoe zij deze relevant vinden voor gemeente Tynaarlo. Afgelopen week gingen de fractieleiders van VVD, Cgristenuni en PvdA met elkaar in debat, deze week is het tijd voor Henk middendorp, fractievoorzitter van CDA Tynaarlo en Els Kardol, fractievoorzitter van D66 Tynaarlo.

Drie belangrijke punten van het CDA

  1. Zorg voor ouderen

In de coöperatieve samenleving die het CDA nastreeft spelen ouderen een onmisbare rol. Ze springen bij als oppas voor de kleinkinderen, als vrijwilliger of als mantelzorger voor hun partner of iemand in de buurt. Op hun beurt mogen onze ouderen altijd rekenen op de zorg van ons allemaal. In de laatste levensfase wordt de kwetsbaarheid een grotere zorg in het dagelijks leven. Zorgen over je gezondheid of veiligheid kunnen leiden tot een gevoel van afhankelijkheid. Ouder worden is echter de kroon op een lang leven en daarmee net zo waardevol als de rest van het leven.

Eenzaamheid blijft daarbij een serieus probleem! Wij willen dat scholen, bedrijven en verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun kennis en ervaring te delen met jongere generaties.  Het CDA wil daarnaast meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen. Hofjes en kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Denk hierbij ook aan gemengde woonvormen van jongeren en ouderen, zodat de jongere generatie naoberschap kan bieden aan de oudere generatie als daar behoefte aan is. Er ontstaat zo ook de hoognodige doorstroming op de woningmarkt.

  • Energietransitie

De aarde is niet van ons, maar we hebben wel de taak er goed voor te zorgen. Dat is rentmeesterschap en daarom is klimaatverandering een van de grootste opgaven van deze tijd. Voor onszelf, maar zeker voor de generaties die na ons komen. Daarom moeten we de polarisatie tussen drammers en ontkenners doorbreken en onze schouders eronder zetten.

Het CDA kiest voor een versnelde overgang naar een betaalbare, duurzame energiemix. Windenergie op zee blijft een belangrijke bron. We blijven investeren in zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing. Voor de periode na 2030 is kernenergie een serieuze optie. Om lokaal aan de klimaatdoelstellingen van 2030 te voldoen zet het CDA fors in op besparen, wat je niet verstookt hoef je ook niet op te wekken. Zonnepanelen leggen we allereerst op platte daken en zeker niet in onze prachtige natuurgebieden, windmolens hoger dan 15 meter willen we absoluut niet.

  • Bouwen, bouwen en nog eens bouwen!

Het is crisis op de woningmarkt. Het tekort aan betaalbare woningen heeft geleid tot torenhoge prijzen voor koophuizen en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. De reden is pijnlijk eenvoudig. Het geloof in de markt was te groot. Voor investeerders is het bouwen van duurdere koopwoningen of de aanleg van een bedrijventerrein lucratiever dan woningen bouwen voor de huursector of betaalbare koophuizen voor gezinnen. Het CDA wil dat we in Eelde, Vries en Zuidlaren nu doorpakken met het bouwen van woningen voor starters, ouderen en de middenklasse. We maken daar ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen, tiny houses voor starters en coöperatieve woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld. Ook in kleinere dorpen willen wij meer ruimte voor woningbouw om krimp tegen te gaan, de leefbaarheid te vergroten en te voorzien in de woningbehoefte van de eigen inwoners.

Reactie van D66 op de punten van CDA

“Natuurlijk zijn ouderen heel belangrijk in onze samenleving, net zoals iedereen dat is. Hun rol is nooit uitgespeeld. Dus woningen voor ouderen moeten gebouwd blijven worden. Toch wil D66 dat Tynaarlo ook een aantrekkelijke gemeente is voor jonge mensen. Want zij zijn het die die kleinkinderen krijgen en zij zijn het die de ouderen verzorgen als die dat zelf niet meer kunnen. D66 wil dat er daarom een ruim aanbod komt van starterswoningen en huurwoningen. En dat er meer gebouwd moet worden in Nederland staat als een paal boven water. Er is een huizentekort. Maar alleen maar roepen: bouwen, bouwen en bouwen is wat ons betreft iets te kort door de bocht. D66 Tynaarlo vindt het belangrijk dat eerst goed bekeken wordt wáár we willen bouwen. Wij willen dat er een goed plan komt, samen met inwoners, waarin duidelijk wordt waar wel en niet gebouwd kan worden. Er zal antwoorden gevonden worden op vragen als: willen we juist in de grote kernen bouwen of in de kleine? Willen we veel kleine nieuwe wijkjes of één heel grote? Laten we zorgen dat dat eerst helder is, dan kunnen wat ons betreft de bouwers de volgende dag aan de slag.”

Slotreactie van CDA

We kunnen vaststellen, willen we Nederland verder helpen, dat we moeten samenwerken. Dat noemen we als CDA de coöperatieve samenleving, waar we samen sterker staan dan alleen. Wij geven alle ruimte aan de samenleving door onnodige regels te schrappen en zeggenschap terug te geven. Ondertussen heeft de coronacrisis veel onzekerheden blootgelegd, maar al voor het virus rondging zorgden de grote veranderingen van deze tijd voor toenemende somberheid en verdeeldheid. Economische verschillen namen toe, de saamhorigheid nam af en de overheid bood steeds minder de bescherming waar mensen wel op rekenden. Daarom stropen we de mouwen op. Wij brengen de basis op orde door vertrouwde zekerheden als een vaste baan, een betaalbare woning en een veilige buurt voor de jongeren en gezinnen van nu weer bereikbaar en vanzelfsprekend te maken. Wij versterken de samenleving door onze normen te bewaken en onze waarden te beschermen. Wij willen investeren in de economie van morgen met een ambitieuze en duurzame toekomstagenda voor innovatie, technologie en de ontwikkeling van nieuwe regio’s. Verandering gaat niet vanzelf. Dat maakt deze verkiezingen misschien wel tot de belangrijkste van onze generatie.


Drie belangrijke punten van D66


1.Meer woningen voor starters

Tynaarlo is een gemeente waar het goed wonen is, ook mensen van buiten de gemeente zoeken hier graag een woning. Wel vinden wij het belangrijk dat er ook gebouwd wordt voor de Tynaarloërs zelf en dan vooral voor de jongeren. Het is belangrijk dat jongeren niet wegtrekken uit onze gemeente. Het is ons veel waard om ze hier te houden. Wij willen ze stimuleren dat ze in onze gemeente de eerste stap op de woningmarkt kunnen zetten. Dus  willen we dat er meer goedkope huurwoningen komen (sociale en vrije sector) en meer starterskoopwoningen. In de nieuwbouwplannen die er nu gemaakt worden moet hier meer rekening mee gehouden worden. Ook groepswoonvormen en eigen initiatieven moeten veel meer ruimte krijgen in ons woonbeleid. 

2. Cultuur is de basis van onze samenleving
De afgelopen jaren is er door onze gemeente veel geïnvesteerd in sport en sportaccommodaties. Het is natuurlijk heel belangrijk om veel te bewegen. Een gezonde geest in een gezond lichaam! Naast  sport is cultuur de manier om fit en (geestelijk) gezond te blijven. Daar mag in onze gemeente meer aandacht aan besteed worden. Wij willen dat de muziekschool en het kunstonderwijs voor kinderen en volwassenen weer een plaatje krijgen in de drie de grote kernen.  De bibliotheken moeten een prominente plaats in het centrum van onze drie grote dorpen krijgen. Een bibliotheek is meer dan een plek waar je een boek kunt lenen. Cultuur en onderwijs is dé manier om mensen te verbinden. Laten we als politiek ook eens wat minder in hokjes denken en aparte gebouwtjes. Waarom kan er niet gesport worden in een ruimte naast een bieb. Dans, muziek, school, lezen, kunstonderwijs: laten we gebouwen ontwerpen waar al deze functies naast elkaar kunnen bestaan. Kruisbestuiving tussen de verschillende gebieden zorgt voor een enorme boost van creativiteit. En creatief denken hebben we nodig om goed om te gaan met de problemen van deze tijd.

3.Duurzaamheid
Duurzaamheid gaat niet alleen over energie maar ook over klimaataanpassingen en biodiversiteit. In veel discussies wordt natuur tegenover landbouw gezet, terwijl dit natuurlijk helemaal niet klopt. Natuur en landbouw moeten náást elkaar kunnen bestaan zeker in een groene gemeente als Tynaarlo. Weidevogels hebben het cultuurlandschap van de boeren nodig. Dus laten we in onze mooie gemeente vooral bezig zijn met natuurlijke vormen van landbouw waar geen glyfosaat en ander gif gebruikt wordt. Waar we boeren stimuleren om bloemrijke akkerranden te maken, waar dieren kunnen schuilen. De houtwallen en het coulisselandschap zijn  kenmerkend voor onze gemeente. We moeten dit landschap koesteren en beschermen. Wij vinden het belangrijk dat houtwallen teruggebracht worden in hun oude staat. Er worden duizenden bomen aangeplant in onze gemeente. De gemeente stimuleert particulieren om bomen aan te planten in hun tuinen. En natuurlijk de stenen te verruilen voor gras of open bestrating, zodat regenwater sneller afgevoerd kan worden. Wateropvang is ook een uitdaging in deze tijd. Soms valt er te veel regen, soms is er een enorm tekort aan water en ontstaat droogte. Door goed waterbeheer is dit beter te reguleren.

Reactie van het CDA op de punten van D66

Op het punt van meer woningen voor starters vinden het CDA en D66 elkaar. Het is inderdaad van het grootse belang dat we voor jongeren én ouderen gaan bouwen. Het is immers dramatisch gesteld met de woningmarkt. Wij willen daarnaast dat woningcorporaties als een echte maatschappelijke onderneming weer alle ruimte krijgen om betaalbaar te bouwen, in het bijzonder voor de middenklasse.
Ook in het punt van cultuur als basis kan het CDA zich goed vinden. Een sterke stedelijke of regionale identiteit versterkt daarnaast het gevoel dat je ergens thuishoort. Dit gemeenschapsgevoel is belangrijk en daarom ondersteunen wij taal, cultuur, kunst, sport en vrijwilligersleven met een regionaal of lokaal karakter. Dat geldt voor regionale orkesten en streekmusea, maar ook voor regionale tradities en volksfeesten als het Corso en de Zuidlaardermarkt.
Wat betreft duurzaamheid, veel boeren, tuinders en vissers hebben een familiebedrijf, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat is de reden dat zij als geen ander weten hoe zij zich steeds weer aan kunnen passen aan nieuwe omstandigheden. Dat doen ze al eeuwen.  Aanvullend op langjarige duurzaamheidsdoelen ondersteunen we boeren om samen deel te nemen aan nieuwe trajecten waarin zij ervaring opdoen met natuur inclusieve landbouw en andere nieuwe methoden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, zodat we versnellen in de duurzaamheidsopgave en deze ambities vanuit de sector zichtbaar maken voor een groter publiek. Dit verdient respect, maakt ons trots en biedt perspectief voor de volgende generatie boeren. Wij willen daarnaast kortere ketens van het land naar het bord. Wat je van dichtbij haalt is verser, lekkerder en vaak minder belastend voor het milieu.

Slotreactie Kardol op CDA: 

Veel landelijke thema’s hebben directe gevolgen voor ons, de inwoners van Tynaarlo. Dus ook al stemmen we deze week voor de tweede kamer, we stemmen indirect ook voor een fijn en leefbaar Tynaarlo. We stemmen bijvoorbeeld voor goede zorg, voor goed onderwijs en voor het nú oplossen van klimaatproblemen!  De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan kunnen we alleen maar aan als we het samen doen en niemand uitsluiten. Een inclusieve samenleving krijg je als iedereen gelijke kansen krijgt. Zo voelt iedereen zich welkom in ons land en wil iedereen zich inzetten voor de grote en kleine zaken die spelen.  Tot slot, als je gaat stemmen, stem dan op een vrouw. Vijftig procent van de Nederlanders is vrouw, terwijl slecht dertig procent van de Kamerleden vrouw is. Zorg dat deze verdeling eerlijker wordt. Het is heus niet zo dat vrouwen het beter doen dan mannen. Maar zo krijgen we ook onderwerpen die voor vrouwen belangrijker zijn op de agenda. Zo zorgen we voor rolmodellen voor de jongere generatie. En eigenlijk is het heel gewoon dat vrouwen ook aan politiek doen!