TYNAARLO – Op dinsdag 6 december ondertekenden de gemeente Tynaarlo en de fa. Broekveldt een driedubbel contract: de gemeente koopt het terrein en de panden van Broekveldt; de fa. Broekveldt koopt een kavel op bedrijventerrein De Vriezerbrug én de fa. Broekveldt neemt een optie op een deel van een naastliggende kavel. Het is de bedoeling dat Broekveldt uiterlijk in december 2012 naar de nieuwe locatie verhuist. In 2007 bereikte de gemeente overeenstemming met Broekveldt over aankoop van het terrein en verplaatsing van het bedrijf naar De Vriezerbrug. De gemeente wilde de grond gebruiken voor woningbouw in een goedkopere categorie dan het vlakbijliggende Zuidoevers. Daarmee wilde de gemeente tegemoet komen aan de wens van de inwoners van De Groeve. In september 2010 wees de Raad van State echter een deel van het “bestemmingsplan Broekveldt” af. De gemeente besloot daarop het gehele project terug te trekken en had de grond dus niet meer nodig.

Zowel de gemeente als Broekveldt hadden echter belang bij verplaatsing van het bedrijf naar Vriezerbrug. Broekveldt wil uitbreiden en dat kan niet in De Groeve. De gemeente wil het bedrijf graag weg hebben uit de bebouwde kom, maar wel binnen de gemeentegrenzen behouden. Bovendien wil de gemeente eerder gemaakte afspraken met de kopers van een kavel in Zuidoevers en met de bevolking van De Groeve nakomen. Daarom zijn beide partijen opnieuw in gesprek gegaan en dat heeft geleid tot het contract dat deze week ondertekend wordt: de gemeente betaalt € 630.000 voor het terrein van Broekveldt, waarvan € 360.000 in de vorm van een kavel op bedrijventerrein Vriezerbrug van 6.000 m2. Broekveldt neemt genoegen met een lagere verkoopsom dan in eerste instantie in 2007 was overeengekomen. De gemeenteraad heeft afgelopen zomer al een krediet beschikbaar gesteld voor de aankoop. De afgelopen maanden zijn er nog wat puntjes op de i gezet door beide partijen. Het is nu zover dat de contracten ondertekend kunnen worden. De gemeente heeft nog geen directe plannen met het terrein, maar sluit niet uit dat het te zijner tijd alsnog wordt gebruikt voor woningbouw. De gebouwen van Broekveldt worden op een nader te betalen tijdstip gesloopt. Dat komt de aantrekkelijkheid van De Groeve en de nieuwe woonwijk Zuidoevers ten goede!