REGIO – Over een paar dagen zijn de landelijke verkiezingen! De Krant van Tynaarlo is benieuwd hoe de landelijke politiek zich verhoudt tot de lokale politiek en vroeg een aantal raadsleden van gemeente Tynaarlo zich hierover uit te spreken. Omdat het niet ‘live’ kon dit jaar, hebben de deelnemers  via mail met elkaar gedebatteerd over de landeljke standpunten van hun partij en hoe zij deze relevant vinden voor gemeente Tynaarlo. In dit debat hebben Koos Dijkstra fractievoorzitter PvdA en Gezienus Pieters fractievoorzitter VVD de partij punten van de PvdA besproken.

Koos Dijkstra van de Partij van de Arbeid komt met drie stevige stellingen

De PvdA wil ten eerste een stevige basis leggen. Door de kinderopvang te vervangen door een voorschool, die voor alle kinderen gratis is, de basisbeurs voor studenten terug komt, kinderen in arme gezinnen meer steun voor sport of muziekles krijgen en er een groot offensief gestart wordt om kinderen weer aan het lezen te krijgen. Want goed onderwijs is de basis voor een betere, welvarender samenleving waarin individuen meer gelijkwaardig mee kunnen doen.

Ten tweede wil de PvdA er voor zorgen dat er meer woningen gebouwd gaan worden.

De PvdA wil dat er een minister voor Wonen komt die 100.000 nieuwe, betaalbare woningen per jaar gaat bouwen, de verhuurdersheffing wordt afgeschaft, pandjesbazen en beleggers extra belasting gaan betalen, er stevige boetes komen voor huisjesmelkers die te hoge huren vragen en dat jongeren financieel worden ondersteund als ze een eerste huis kopen. Dat is ook voor Tynaarlo goed. Hier is beperkt behoefte aan meer woningen. Er is vooral vraag naar kwalitatief betere (huur) woningen en andere woningen (betaalbare koopwoningen en koop woningen in het hogere segment, “grondgebonden” senioren woningen, appartementen, tijdelijke woonvoorzieningen). De gemeente Tynaarlo heeft meerdere geschikte locaties. Maar nieuwbouw komt niet goed van de grond. Enerzijds moet de markt daarom aangejaagd worden. Anderzijds is afstemming van bouwinitiatieven tussen verschillende gemeenten nodig om overaanbod, een eenzijdig aanbod en verrommeling van het Drentse landschap te voorkomen.

Tot slot wil de PvdA er voor zorgen dat we het kunnen betalen. Er moet een eerlijke bijdrage gevraagd wordt van miljonairs en multinationals, er moeten hogere belastingen komen voor milieuvervuilende bedrijven,  bedrijven als Google en Facebook een digi-taks gaan afdragen en dat er voor veel verdieners een nieuw toptarief komt. We hebben het in onze gemeente goed voor elkaar. We hebben een goed minima beleid, de voorzieningen zijn in orde, we bieden goede zorg. Financieel echter is er al sprake van tekorten. Die tekorten zullen de komende jaren alleen maar oplopen. Vooral als gevolg van de viruscrisis. De huidige regering smijt met geld. Dat is goed, maar eens komt de rekening. Daarom is het goed dat de (belasting)inkomsten van de staat verhoogd worden.

Fractievoorzitter VVD Gezienus Pieters is het eens met de stellingen van de PvdA, maar ziet de invulling ervan heel anders.
Pieters: “Op betere scholing zullen we als lokale VVD niet tegen zijn. Waar we mogelijk wel over van mening verschillen is de wijze waarop hieraan invulling kan worden gegeven. Het is voor ons duidelijk dat er niets is wat gratis is, en over de wijze waarop, en waar, de lasten gaan landen zal wel een inhoudelijke discussie moeten plaatsvinden.  Dat er een oplossing gevonden moet worden voor de woningnood is ook voor ons helder. Laten we er in gezamenlijkheid voor zorgen dat procedures minder stroperig worden. Ook in onze gemeente moet hierin verandering komen.

Dat we het in onze gemeente goed hebben is ook voor ons duidelijk. We mogen de ogen echter niet sluiten voor de dreigingen die op ons afkomen. Met name op financieel gebied staan we voor grote uitdagingen.”

De PvdA stemt toe met de VVD dat zij de invulling van de stellingen inderdaad anders zien.
Dijkstra: “Waar de PvdA vindt dat de overheid bij het bevorderen van welbevinden een belangrijke rol speelt, legt de VVD de verantwoordelijkheid meer bij het individu. Alle partijen vinden dat het minimumloon omhoog moet. Waar de PvdA bijvoorbeeld wil dat het minimumloon met ongeveer veertig procent verhoogd wordt en naar 14 euro per uur wordt gebracht, spreekt de VVD niet over een bedrag , 10 eurocent erbij is ook een verhoging. Ook stemt Dijkstra toen wat betreft het bouwen, maar de vraag is ook hierbij weer; hoe moet dat op gang komen. De VVD laat het bij voorkeur aan de markt over. Dat betekent dat de gemeente wacht tot ontwikkelaars met plannen komen en dan niet veel meer doet dan die plannen goed of afkeuren. De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een goede en betaalbare woning. De gemeente moet daar een actieve, sturende rol in spelen. Alleen zo worden er voldoende geschikte woningen gebouwd. Daarnaast benoemt Dijkstra grote tegenstellingen tussen de partijen. Om enkele voorbeelden te noemen is de PvdA voor het afschaffen van de eigen bijdrage in de zorg, de VVD is daar tegen. De PvdA is tegen marktwerking in de zorg, de VVD blijft voor. De PvdA is voor de herintroductie van de basisbeurs, de VVD is tegen. En tenslotte de vraag waar het allemaal van betaald moet worden. Eens zijn VVD en PvdA het er over dat het begrotingstekort op mag lopen. In tegenstelling tot de VVD wil de PvdA echter dat mensen met veel geld ook meer aan het oplopende tekort bijdragen.“