Akkoord over Beleidskader nieuwe wet inburgering

VRIES – Per één januari 2022 komt er een nieuwe wet inburgering in heel Nederland. Deze wet geeft de regie over de inburgering terug aan de gemeenten. De inburgeringstrajecten hebben tot op heden over het algemeen namelijk niet het gewenste resultaat gehad. Dit is zowel lokaal als landelijk het geval. Samen met de gemeenten Assen en AA en Hunze’s heeft Tynaarlo beleidskaders opgesteld wat betreft deze wet binnen deze drie gemeenten. Tijdens de raadsvergadering waren alle partijen vol lof over het beleidskader en stemde hier unaniem mee akkoord. Wethouder Pepijn Vemer: “Ik ben erg blij en trots. We hebben laten zien dat we onze nieuwe buren op een goede manier willen verwelkomen. Maar ik ben ook trots op het feit dat de samenwerking met de andere gemeentes goed is verlopen, we lopen nu voor op andere gemeentes in Nederland.”

Met de nieuwe Wet inburgering worden taken op het gebied van inburgering gedecentraliseerd. Vemer: “Tijdens de raadsvergadering heb je kunnen horen dat verschillende raadsleden jeuk kregen van het woord decentralisatie. In 2014 zijn er namelijk drie grote decentralisaties ingevoerd door het Rijk die niet positief zijn uitgevallen. Dit is de eerste decentralisatie vanuit het Rijk waar we met zijn allen achter staan als gemeente. Het grote verschil is dat we het even overnemen van een kwetsbare groep die het zelf niet kan.” In de wet zoals deze nu is, krijgen inburgeraars namelijk een som geld waarmee ze hun eigen opleidingen moeten bekostigen en andere zaken moeten regelen. Het blijkt niet te werken. Er is sprake van: onrealistische verwachtingen ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige, de complexiteit van het stelsel, weinig prikkels bij taalaanbieders voor het leveren van hoge kwaliteit en maatwerk, de arbeidsparticipatie is laag en het taalniveau is niet toereikend.

Vemer: “Het leek ons een goed idee om in 2019 met een nulmeting van de huidige inburgeringsplichtigen te beginnen. Omdat de nieuwe wet eraan zat te komen, maar ook omdat we zagen dat de groep die onder de oude wet valt veel moeilijkheden heeft. Het is onze testgroep geworden, alsof ze meteen onder de nieuwe wet vielen. Met ruim honderd statushouders is door Workconnection een assessment afgenomen en een persoonlijk intake gesprek gevoerd. Dit duurde soms wel een halve dag. Het is niet alleen maar een gesprek over je opleidingsniveau en leeftijd, maar ook hoe de gezondheid is, of er trauma’s aanwezig zijn en hoe de dagelijkse realiteit en omgeving voor ze is. Soms moet je andere dingen oplossen voordat je aan de slag kan.”

Vervolgens zijn we verder gaan oefenen met de nieuwe wet. Op basis van het intake gesprek wordt  een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) opgesteld. Vemer: “Iedereen die hier komt heeft zijn eigen ambities, dromen en achtergrond. Iedereen wil heel graag goed zijn best doen, maar dat gaat in het begin niet altijd even goed. Daar helpt de PIP bij. Was je in je oude land automonteur? Dan gaan we kijken of dat hier ook kan. We gaan kijken welke kennis er is en welke opleidingen gevolgd moeten worden. Wat is het niveau van de taal en in welke taalgroep kan iemand instromen?” Om dit goed te laten verlopen is er met behulp van een subsidie van de provincie Drenthe een regievoerder aangesteld en een drietal coaches. Zij zijn aan de slag met deze zogenaamde ‘tussengroep’. De ervaringen hebben mede input opgeleverd voor het nu door de raad vastgestelde beleidskader.

Vemer: “Van de vorige wet zijn op de langere termijn de gevolgen voor ons. Als iemand niet goed inburgert en de taal niet goed leert, geen opleiding volgt of in de schulden komt te zitten, dan begin je met een achterstand. Daarom willen we nu meteen bij binnenkomst duidelijk maken dat we iedereen persoonlijk gaan begeleiden. Iedereen kan dit en als gemeente gaan we je helpen je talenten zo goed mogelijk in te zetten. We snappen dat het lastig is als je nieuw in Nederland bent. We helpen je daarmee. Ons uiteindelijke doel is dat het labeltje van inburgeringsplichtige er zo snel mogelijk af gaat. Er moet een duidelijk moment zijn dat deze mensen geen inburgeraar zijn, maar een Nederlander zoals jij en ik. Ze zijn dan zelf verantwoordelijk en kunnen zichzelf redden.”

Enkele onduidelijkheden over de financiën over het beleid werden benoemd in de raadsvergadering. Vemer: “Zo is het bedrag dat we krijgen voor de uitvoering voor de gemeente bekend, maar het bedrag dat we krijgen per statushouder is nog niet. Het is niet heel praktisch omdat we een begroting hebben op te stellen. Maar in juni zal daar meer duidelijkheid over komen. Daar hebben we begrip voor, er zit een kabinetsformatie tussen.”