VRIES – De projectgroep ´Toekomst drie zwembaden´, bestaand uit vertegenwoordigers van de zwemsportverenigingen, besturen van de vriendenverenigingen, Aqualaren en ambtelijk ondersteund vanuit de gemeente Tynaarlo, wil de drie zwembaden in de gemeente Tynaarlo behouden. Naar aanleiding van hun eerste analyses denken ze met een totaalbedrag van €850.000 dit te realiseren. Dat is minder dan in 2012 werd uitgegeven aan de exploitatie van de drie zwembaden, maar meer dan in de gemeentelijke meerjarenraming (de toekomst) is voorzien. De projectgroep wil daarom eerst een principe-uitspraak van de gemeenteraad over een eventuele verruiming van het exploitatiebudget, voordat ze haar opdracht verder uit gaat werken. Burgemeester en wethouders kunnen zich op hoofdlijnen vinden in de eerste analyses van de projectgroep en stellen daarom de raad voor om akkoord te gaan met een principebesluit waarin een hogere gemeentelijke bijdrage tot maximaal €850.000 wordt gevraagd. Met dit principebesluit kan de projectgroep haar onderzoek voortzetten. Op dinsdag 26 november behandelt de gemeenteraad dit principebesluit. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari 2014 een definitief besluit over de benodigde middelen voor de exploitatie van de drie zwembaden.Volgens een uitgevoerde marktverkenning is het onderbrengen van de zwembaden in één organisatie de beste oplossing. Tijdens de vergaderingen is in kaart gebracht wat de zwembaden momenteel kosten, welke activiteiten er plaatsvinden en hoeveel middelen in de begroting beschikbaar zijn voor de zwembaden. De verwachting is dat in februari 2014 de eindrapportage ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.