REGIO – Het glas halfvol of halfleeg maakt een wereld van verschil aldus Van Vugt in zijn nieuwjaarstoespraak. Het gaat er maar om hoe je er tegen aan kijkt. ”Wat ik wel weet is dat we met elkaar de put in praten geen steek verder komen. Met oog voor de realiteit van alle dag werkt het simpelweg met een positieve insteek een stuk beter en zijn mensen meer gemotiveerd”.

Van Vugt stak niet onder stoelen of banken dat hij erg blij was met de grote opkomst. Meer dan tweehonderd leden, klanten en relaties waren aanwezig. “Het beste bewijs dat onze bank een belangrijke spilfunctie heeft in Noord-Drenthe. Daar zijn we dagelijks mee bezig en gaan we in de toekomst onverminderd mee door”.

Voor de bank was 2012 een jaar met twee kanten. Enerzijds was 2012 het jaar van de Coöperatie. Een goede aanleiding om het belang van de coöperatie nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen. Niet minder dan 4000 leden hebben deelgenomen aan één van de activiteiten die speciaal voor hen waren georganiseerd. De exclusieve ledenavond met Daniel Lohues, het jeugd voetbal toernooi in de Prins Bernhardhoeve en de excursies naar andere coöperaties zijn voorbeelden, maar ook de publicatie van het Triple P onderzoek en het agrarisch seminar kunnen gemeld worden.

Anderzijds was er in 2012 een enorme druk op de bank om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Van Vugt: “We waren hierdoor soms minder goed in staat de belangen van onze klanten te bedienen dan we met zijn allen zouden willen. Soms krijg ik hierbij de indruk dat de overheid op mijn stoel als bankier wenst te zitten.”
Toch bleef de waardering van de klanten voor de dienstverlening onverminderd hoog. Daar is de bank trots op en deze lijn wil ze ook in 2013 voortzetten. Het financieel resultaat over 2012 van de bank komt naar het zich laat aanzien in de buurt van de begroting. Voor 2013 verandert dit drastisch. De banken krijgen te maken met een bankenbelasting en hoge reserveringen voor het nieuwe depositogarantiestelsel. Twee zaken die rechtstreeks van invloed zijn op het resultaat.

Van Vugt stipte in zijn speech ook de achtergronden van de voorgenomen fusie met Rabobank Assen-Beilen aan. “Als directie hebben we medio 2012 onze strategische doelen geëvalueerd. We hebben vastgesteld dat we onze langere-termijndoelen niet op eigen kracht kunnen halen. Deze uitkomst is voor ons onacceptabel, vooral ook omdat de kwaliteit van onze dienstverlening hierdoor niet meer gewaarborgd is. Dit heeft geleid tot een intensieve gedachtewisseling met de Raad van Commissarissen. Na raadpleging van beide ledenraden is op 21 december een intentieverklaring getekend om nader onderzoek te doen naar een fusie tussen beide banken. Het is op basis van dit onderzoek dat de ledenraden uiteindelijk beslissen of er gefuseerd wordt.”

Van Vugt bepleitte een doorbraak in de besluitvorming rond het centrumplan van Zuidlaren. “Het wordt tijd”, aldus Van Vugt, “dat de ondernemers weten waar ze aan toe zijn”. Gelijktijdig waarschuwde hij voor het bouwen van teveel vierkante meters. “De ontwikkelingen in de retail-sector zijn drastisch aan het veranderen. “Leegstand moeten we absoluut voorkomen!”

In Gieten gaan geruchten over het vertrek van de Rabobank.” Dit is niet aan de orde”, zegt Van Vugt. “Wel zijn we in gesprek over gedeeltelijke verhuur of verkoop van het pand, maar het staat vast dat de Rabobank in Gieten blijft. We blijven dus ook in Gieten dichtbij en betrokken zoals u van ons gewend bent”. Met het aanbieden van de beste wensen, bracht hij vervolgens met de gasten een toast uit op het nieuwe jaar.

De receptie werd rond 22.30 uur afgesloten met een positieve blik richting het komende jaar! Foto’s van de bijeenkomst zijn te raadplegen op: www.rabobank.nl/noord-drenthe.

Rabobank Noord Drenthe borrel