REGIO – Voor uitvoering van het Inrichtingsproject Zeegserloopje vraagt het Waterschap Hunze en Aa’s de gemeente Tynaarlo om co-financiering. Naast Europese-, Rijks-, en Provinciale opgaven ten aanzien van waterkwaliteit en -kwantiteit, worden in dit project ook gemeentelijke ambities gerealiseerd. Dit in de vorm van versterking van het oorspronkelijk landschappelijk karakter en het vergroten van de recreatieve toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het gebied. En met behoud van de agrarische functie. Daarom heeft het college besloten om de gevraagde bijdrage van € 22.250,- beschikbaar te stellen. Dat is 3% van het totale projectbudget van € 810.000,-. Naar verwachting wordt dit voorjaar gestart met de uitvoering.

Onder de noemer ‘Herstel Zeegserloopje’ geeft het Waterschap in het plan aan hoe zij op korte en langere termijn om wil gaan met het watersysteem in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Van belang is hierbij geweest te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. Tevens vraagt Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit te kijken naar het waterkwaliteitsbeheer. Het hele projectgebied ligt in de gemeente Tynaarlo. De lengte van het beekdaltraject binnen het projectgebied is 4 km. Naast verbetering van de waterkwaliteit draagt dit project bij aan kleinschalige waterberging, aanleg van twee vistrappen, landschappelijke en cultuurhistorische hermeandering (ca. 1 km) en vergroting van de recreatieve mogelijkheden in het gebied. Waaronder een schakel in de ‘Dorpsommetjes Tynaarlo’.