TYNAARLO – Maar liefst 64 kandidaten hebben gesolliciteerd naar de functie van algemeen directeur bij de Stichting Baasis. De benoemingsadviescommissie hoopt medio februari met een voordracht te komen. Stichting Baasis verzorgt voor ongeveer 3.000 leerlingen het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Tynaarlo en Haren. Onlangs is besloten van een tweehoofdige directie terug te gaan naar een eenhoofdige directie (een algemeen directeur). De werving van deze algemeen directeur is in volle gang en heeft tot dusver 64 belangstellenden opgeleverd. De verwachting is dat medio februari de benoemingsadviescommissie een voordracht zal doen, zodat de nieuwe algemeen directeur daarna, afhankelijk van zijn of haar opzegtermijn, snel aan de slag kan. Momenteel wordt de functie van algemeen directeur tijdelijk ingevuld door interim-manager Frans Thomassen van interim- en adviesbureau BMC. “Ik hoop dat ik het stokje snel kan overdragen aan de nieuwe algemeen directeur en ben blij dat veel mensen graag leiding willen geven aan deze mooie organisatie.“, aldus Frans Thomassen. Binnenkort leggen de gemeentebesturen van Haren en Tynaarlo een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur voor aan de beide gemeenteraden. De Wet op Primair Onderwijs vraagt om aanpassing van de structuur, zoals beschreven in de code ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’. Het voorstel is een nieuwe Raad van Toezicht aan te stellen, met daaronder een directeur/bestuurder. De nieuw te benoemen algemeen directeur zal dan directeur/bestuurder worden. Als de gemeenteraden van Haren en Tynaarlo hier een positief besluit over hebben genomen, kan de werving van de nieuwe Raad van Toezicht starten. De verwachting is dat medio dit jaar ook deze posities zijn ingevuld. Deze veranderingen vragen op korte termijn veel tijd en energie van het Bestuur van de Stichting Baasis. Het Bestuur heeft te kennen gegeven dat de komende periode beter door een interim-bestuur geleid kan worden en heeft de beide gemeentes dan ook verzocht op zoek te gaan naar mensen die hier invulling aan kunnen geven. Het gaat hier om een periode van ongeveer een half jaar. Wethouders Kosmeijer van Tynaarlo en Pek van Haren gaan hier, in nauwe samenspraak met medezeggenschapsraden, directeuren en overige medewerkers, een voorstel voor doen aan beide gemeenteraden.