“Er moet een betere oplossing zijn dan dit”

ZUIDLAREN –  Volgens John Franke van Leefbaar Tynaarlo heeft het waterschap Hunze en Aa’s het voornemen om de waterkwaliteit in het Zuidlaardermeer te verbeteren door onder andere de groei van waterplanten te stimuleren in hun ontwerp- waterbeheerprogramma 2022-2027. Verontruste inwoners en ondernemers die belang hebben bij recreatie bij het meer denken dat de  waterplanten snel groeien en kunnen ervoor zorgen dat er niet meer met boten gevaren kan worden op het Zuidlaardermeer. “Wij worden hierover benaderd door verontruste inwoners en ondernemers die belang hebben bij recreatie bij het meer. Zij maken zich grote zorgen. Een goede waterkwaliteit is uiteraard van groot belang voor mens en dier. Hierover geen misverstand. Het Zuidlaardermeer is echter ook van groot belang als toeristische trekpleister in onze omgeving. Wij willen over de balans waken tussen natuur en mens en hebben daarom vragen gesteld aan B&W”, aldus Franke

De waterrecreatie op het meer kent vele liefhebbers, zeker nu iedereen vanwege de pandemie niet naar het buitenland kan afreizen. Op woensdagavond 17 februari 2021 heeft het bestuur van het waterschap het zogenaamde ontwerpwaterbeheerprogramma gepresenteerd. Dit beleid is tot stand gekomen uit allerlei participatiesessies. De gemeente Midden-Groningen liet in een reactie weten verontrust te zijn. Men maakt zich zorgen om de toeristische en recreatieve belangen op deze beleidsvoornemens. Deze gemeente is, net als Tynaarlo, mede betrokken met het wel en wee rondom het Zuidlaardermeer. Het meer vertegenwoordigt een grote economische waarde. De vaardiepte is dan ook van essentieel belang.

Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ): “De gemeente Tynaarlo en Waterschap Hunze en Aa’s moeten oppassen dat er met het Zuidlaardermeer niet dezelfde fouten worden gemaakt als bij Blauwe Stad of Meerstad. Daar hebben ze hetzelfde gedaan en daar moet er dagelijks met vier maaiboten worden gesnoeid om het water begaanbaar te houden, de planten gaan namelijk erg snel woekeren. Dat is leuk voor de aannemer die snoeit, maar verder voor niemand. Er moet een betere oplossing zijn dan dit”, aldus Rene kuipers voorzitter van de VOZ.

Leefbaar Tynaarlo heeft hierover vragen gesteld aan B&W: Is de gemeente Tynaarlo direct betrokken geweest bij het tot stand komen van het ontwerp-waterbeheerprogramma? Hoe heeft het college de belangen van de ondernemers rond het meer behartigd? Is de gemeente Tynaarlo van zins om bezwaar te maken op de door het waterschap Hunze en Aa’s voorgenomen aanpak? Franke: “Als raad hebben wij geen zeggenschap in het waterschap, maar als raadslid en fractie kunnen we wel het college vragen een zienswijze in te dienen en contact op te nemen met het waterschap hierover. Om het gesprek op gang te brengen en de belangen van de bewoners en de raad te dienen.”

In reactie hierop van de gemeente Tynaarlo en wethouder Kraaijenbrink: “Gemeente Tynaarlo is in zoverre direct betrokken is geweest bij dit programma doordat het voorontwerp naar ons verzonden is. Hierop kon input geleverd worden door de verschillende partijen, provincies, gemeenten, natuurbeheerorganisaties en door recreatieondernemers rondom het meer. De gemeente Tynaarlo heeft op het voorontwerp geen reactie gegeven, omdat het plan enkel uit hoofdlijnen bestaat. De daadwerkelijke invulling van maatregelen en de effecten daarvan op verschillende belangen, moeten nog nader uitgewerkt worden door het waterschap.” Gemeente Tynaarlo wil direct betrokken worden bij de planvorming voor uitvoering wanneer de plannen nader zijn uitgewerkt.

Daarnaast is een brief naar het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s verzonden vanuit B&W met vragen en aanmerkingen op de maatregelen die betrekking hebben op het Zuidlaardermeer. “Ook is in deze brief aangegeven dat we ons nog beraden op het indienen van een zienswijze, maar wellicht dat de antwoorden van waterschap Hunze en Aa’s voldoende zorgen wegnemen dat dit niet nodig is. Er is ook met het waterschap besproken dat er, ten behoeve van een goede voorlichting en het wegnemen van zorgen, op korte termijn met ondernemers gesproken zal worden”, aldus wethouder Kraaijenbrink.

Cora Kuiper van Waterschap Hunze en Aa’s geeft aan de zorgen erg jammer te vinden. ”Een paar jaar geleden is samen met de gemeenten, de provincies, de natuurbeheerder, het recreatieschap en enkele ondernemers aan het meer het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer opgesteld. De hoofdlijn daaruit staat nu in dit Waterbeheerprogramma. Het programma voor de komende 6 jaar. In het programma staat ook genoemd dat de recreatie in het Zuidlaardermeer heel belangrijk is. Dit weegt mee.” Over de waterplanten waar de ondernemers zorgen over uiten zegt Kuiper het volgende: “In dit plan wordt alleen gesproken over waterplanten in de luwe zones en aan de oeverkant. Dat zijn plekken waar ook nu niet gevaren kan worden.” Over de vergelijking met Blauwe Stad en Meerstad zegt Kuiper dat deze niet gemaakt kan worden. “Blauwe Stad en Meerstad zijn net nieuw aangelegde meren die nog in een pioniersstadium zitten. Het Zuidlaardermeer is honderden jaren oud, hier is ook vanuit het verre verleden niet bekend dat er massale waterplantengroei voorkomt.”

De Vereniging Recreatieve Belangen Zuidlaardermeer (VRBZ) : “Wij als sector, zowel ondernemers als andere belanghebbenden in het gebied van het Zuidlaardermeer, worden te laat of te weinig  betrokkenen bij plannen van overheden,  landschappen en andere partijen die uitvoering geven aan beleid en inrichting op en rond het meer. Er moet een structureel overleg komen tussen de partijen en de belangen van de recreatie en toerisme sector. Wij moeten gelijkwaardig gaan meetellen in het gebied. We hebben destijds ingesproken dat de waterschap Hune en Aa’s tekort is geschoten en ons VRBZ niet tijdig heeft betrokken bij de wijze waarop het ontwerp-waterbeheersplan 2022-2027 tot stand is gekomen”, aldus Willem Otto Nachbahr voorzitter van VRBZ en vervolgt:
“Inmiddels is er samen met verenigingen en omwonenden een ander overleg geweest met het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s. Het waterschap heeft toen aangegeven aan dat er in overleg tussen verschillende, bij het Zuidlaardermeer betrokken, partijen is afgesproken dat de Provincie Groningen een overlegstructuur gaat organiseren, als één van de partijen die in de volle breedte alle (maatschappelijke) belangen behartigd. Wij hebben toen met het waterschap afgesproken deze overlegstructuur af te wachten, alvorens verder afspraken te gaan maken. Bij het nieuwe overlegorgaan moeten de plannen met elkaar besproken worden, eer men begint aan het project. Bijvoorbeeld wie er verantwoordelijk is voor de kosten wanneer het mis gaat met de bevaarbaarheid door waterplanten en dergelijke. Er zijn namelijk tal van voorbeelden waar het fout is gegaan, zoals de randmeren en de Veluwe.”

Wanneer het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 precies concreter zal worden, is nog niet bekend. Hetzelfde geldt voor het overlegorgaan dat moet worden opgericht door de provincie Groningen, ook dat is helaas nog niet bekend. Het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 is in ieder geval in te zien op de website van waterschap Hunze en Aa’s op pagina 150, alinea twee.