ZUIDLAREN – Misschien hebt u de artikelen “Nog een hoop onduidelijkheid in Zuidlaren” in de Vriezer Post van 17 okober 2012 en “Winkelplan rust op drijfzand” in DvhN van 24 oktober jl. gelezen. Met verbazing las ik de opmerkingen van voorzitter de Groot van de Zuidlaarder Ondernemers Vereniging (ZOV) en wethouder Kosmeijer/PvdA.

Het bestuur van de ZOV maakt zich sinds juli 2012, na verschijning van het in opdracht van de gemeente Tynaarlo door WPM Retail opgestelde rapport “Ontwikkelingsrichting Winkelstructuren”, ernstige zorgen over de nieuwe cijfers van het winkelbestand in Zuidlaren. Het dorp zal een verzorgingsgebied hebben van 20.000 tot 25.000 mensen. “Bij die aantallen hadden wij ernstige twijfels” zei de ZOV-voorzitter. Dit was voor het bestuur van de ZOV aanleiding aan het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) te vragen een gefundeerde reactie te geven op dit WPM Retail rapport.

Het HBD constateerde dat het verzorgingsgebied van Zuidlaren veel te ruim is genomen. Gieten, Glimmen, Gasteren, Annen en Anloo worden door de gemeente Tynaarlo en WPM Retail volledig tot het verzorgingsgebied van Zuidlaren gerekend en dit heeft duidelijk consequenties voor de berekening van de uitbreidingsruimte voor supermarkten en overige winkels.

Resumerend komt het HBD, op basis van een verzorgingsgebied van 16.000 mensen, tot de conclusie dat de door WPM Retail voorgestelde uitbreidingsruimte zowel in de food als in de non-food, veel te optimistisch is en ten koste zal gaan van de detailhandelsstructuur in Zuidlaren. De noodzakelijke uitbreidingsruimte voor kwalitatieve verbetering en uitbreiding van bestaande winkels kan binnen het bestaande winkellint van de Stationsweg worden gerealiseerd.

In het betreffende DvhN artikel zegt wethouder Kosmeijer: “Als blijkt dat de situatie is veranderd, moeten we dat serieus nemen”.

Frappant is:

– dat reeds in september 2008 door WPM Retail in opdracht van de gemeente Tynaarlo, het rapport “Centrumvisie Zuidlaren” is uitgebracht. Het verzorgingsgebied wordt hierin als volgt beschreven:

Het verzorgingsgebied valt niet exact af te bakenen maar is naast de primaire functie voor Zuidlaren gericht op omliggende kernen als Midlaren, Noordlaren en Tynaarlo. Ook, maar in mindere mate, strekt de (potentiële) antrekkingskracht van Zuidlaren zich uit tot Vries, Annen, Gieten en Glimmen. Naast het primaire verzorgingsgebied (Zuidlaren /10.400 inwoners) telt het secundaire verzorgingsgebied (omliggende kernen met geen tot weinig voorzieningen) ruim 4.000 inwoners. De kernen daaromheen waarop Zuidlaren ook potentiële aantrekkingskracht heeft (‘secundair-plus’ verzorgingsgebied, tellen in totaal ruim 12.000 inwoners”.

Totaal verzorgingsgebied dus ruim 26.000 inwoners!

– dat reeds in juli 2009 door het HBD, in opdracht van het bestuur van ZOV, een advies betreffende de detailhandelstructuur in Zuidlaren is uitgebracht. Conclusie toen: “De door WPM Retail voorgestelde vestiging van detailhandel op de locatie Prins Bernhardhoeve zal het winkelcentrum uit elkaar trekken en ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de winkels aan de Stationsweg. Ook alleen het verplaatsen van de aan de Stationsweg gevestigde AH naar de PBH-locatie is funest voor het westelijk deel van de Stationsweg. Zuidlaren moet het juist hebben van de combinatie van boodschappen doen en winkelen. De winkels zitten niet voor niets rondom de supermarkten. Valt de supermarkt weg, dan voorzien wij een sterke achteruitgang van dit deel van de Stationsweg”. Totaal verzorgingsgebied tussen 10-15.000 inwoners..

Zowel de verantwoordelijk wethouder Kosmeijer als de heer de Groot (uit hoofde van zijn bestuursfunctie bij ZOV maar ook als projectontwikkelaar / eigenaar van de ontwikkellocatie Roelfsema) zijn de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de besprekingen rond de centrumplannen Zuidlaren en moeten van de inhoud van alle rapporten op de hoogte zijn en mogen zich nu niet publiekelijk verbazen. WPM Retail heeft in haar rapporten het verzorgingsgebied van Zuidlaren altijd veel te ruim genomen.

De grote vraag is waarom beide heren de adviezen van WPM Retail voor vestiging van detailhandel op de locatie Prins Bernhardhoeve halsstarrig zijn blijven volgen en de visie van het HBD terzijde hebben geschoven. Wat is hier de reden van?

Hopelijk zal de gemeenteraad haar wethouder Kosmeijer en de leden van ZOV haar bestuur en voorzitter de Groot hierop aanspreken.

Mijn conclusie is dat het winkelplan in Zuidlaren al sinds 2008 op drijfzand rust.

R.L. Piers