REGIO – De gemeente Tynaarlo heeft het kalenderjaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van ruim vijf miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die het College van B&W heeft gepresenteerd. 

Toch is dit resultaat minder rooskleurig dan de getallen doen vermoeden, waarschuwt wethouder Hans de Graaf. In oktober 2019 koerste Tynaarlo af op een tekort van ruim 3 miljoen euro, vooral vanwege de stijgende kosten voor zorg en ondersteuning. “Dat gat hebben we gedicht uit de reserve”, legt De Graaf uit. “We hebben dus geld toegevoegd van onze spaarrekening. In de jaarrekening worden vervolgens de inkomsten verwerkt van de verkoop van gronden; in 2019 goed voor 3,6 miljoen euro. Zonder het geld uit onze reserve was het resultaat echter zo’n 2 miljoen euro geweest. Nog steeds positief, maar de realiteit achter die cijfers is anders.”

De wethouder bedoelt daarmee dat de gemeente zich de tekorten in het sociale domein op de lange termijn niet kan veroorloven. “We hebben in Tynaarlo relatief veel inkomsten uit grondexploitaties. Het is goed om te zien dat mensen ook in 2019 weer graag in onze gemeente wilden komen wonen, maar we moeten ons wel beseffen dat deze inkomsten eindig zijn, want wijken als Ter Borch en Groote Veen zijn bijna klaar. De tekorten in het sociaal domein hebben een structureel karakter. De overschrijdingen in de zorg kunnen we ons niet blijven veroorloven.” 

Binnenkort spreekt de gemeenteraad over hoe zij de komende vier jaren de zorg en ondersteuning aan inwoners wil organiseren. Dat staat omschreven in de conceptkadernota die vorig jaar tot stand kwam in overleg met inwoners en maatschappelijke organisaties. Ook is in 2019 een maatregelenpakket vastgesteld dat ervoor moet zorgen dat de uitgaven voor de zorg en ondersteuning worden teruggedrongen.  

De ontwikkeling van de kadernota is één van de voorbeelden van hoe B&W het afgelopen jaar inwoners betrok bij het maken van nieuwe plannen en beleid. Ook aan het opstellen van de ontwikkelrichting voor het centrum Zuidlaren ging een uitvoerig participatieproces vooraf. De gemeenteraad stelde deze ontwikkelrichting in 2019 vast, waarmee de aanpak van het dorpscentrum een grote stap dichterbij is gekomen. En in Vries is tijdens een aantal ontwerpsessies met inwoners een plan gemaakt voor de geplande dorpsuitbreiding. Daarnaast zijn de scholen en dubbele sporthal in Groote Veen opgeleverd, waarbij nauw is samengewerkt met onderwijs en sportverenigingen. 

 “We hebben in 2019 een aantal ontwikkelingen in gang gezet, die de komende tijd verder vorm en inhoud krijgen”, blikt De Graaf vooruit. “We staan voor een uitdagende periode. We zijn financieel gezond. Om dat ook op de lange termijn zo te houden moeten we een aantal moeilijke keuzes maken. Ik ben ervan overtuigd dat we daar samen met gemeenteraad en inwoners op een goede manier in zullen slagen.”